AS4

Algemene
verkoopsvoorwaarden
AS4

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • AS4: de naamloze vennootschap AS4 NV met ondernemingsnummer BE 0645 501 049, en zijn werknemers.
  • Opdrachtgever: de onderneming of een afgevaardigde van die onderneming die aan AS4 opdracht heeft gegeven tot dienstverlening.

Artikel 2 Toepassing

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen AS4 en Opdrachtgever en gelden voor alle door AS4 geleverde diensten. De Opdrachtgever wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 3 Samenwerkingsvoorstel

3.1 Elk aanbod tot dienstverlening door AS4 blijft geldig gedurende de termijn vermeld op het samenwerkingsvoorstel.

3.2 Het samenwerkingsvoorstel is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. AS4 vertrouwt op de juistheid en volledigheid van deze informatie om een samenwerkingsvoorstel op te stellen. Het aanleveren van onjuiste informatie kan leiden tot een aanpassing van de opdracht.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen AS4 en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat: het door AS4 voorgelegde samenwerkingsvoorstel ongewijzigd door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk is aanvaard; hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een samenwerkingsvoorstel van AS4, wanneer de opdracht uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk werd gegeven door Opdrachtgever.

4.2 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Informatie

5.1 De Opdrachtgever is gehouden AS4 tijdig alle informatie te verstrekken, welke AS4 naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan de Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is.

5.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AS4 verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.3 De partijen waarborgen wederzijds de in het vertrouwelijk kader van deze overeenkomst bekomen gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

6.1 AS4 bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van AS4 bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

6.2 AS4 zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren. De opdracht die wordt verleend aan AS4 dient steeds te worden geapprecieerd binnen het kader van de inspanningsverbintenis.

6.3 AS4 is niet rechtstreeks verantwoordelijk en kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor de werking van het bedrijf van zijn Opdrachtgever, noch voor de veiligheid/kwaliteit van diens geproduceerde goederen.

6.4 Indien de Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe bevoegd.

6.5 Alle documentatie en communicatie wordt standaard in eenvoud in het Nederlands door middel van een print-out aangeleverd tenzij de partijen door middel van een overeenkomst anders zijn overeengekomen. Een dossier in meerdere talen, of een andere taal dan het Nederlands, zal meerkosten met zich meebrengen. Ook indien de klant meerdere exemplaren wenst te ontvangen. Het dossier van de klant wordt niet digitaal aangeleverd. Bij opleidingen zijn de eerste twintig print-outs van de opleiding gratis, voor meerdere exemplaren worden er drukkosten aangerekend.

6.6 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6.7 De data van levering van de diensten worden gegeven als inlichting. Zij verbinden AS4 nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook. Indien de Opdrachtgever zelf ten gevolge van overmacht of buitengewone omstandigheden (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz...) de levering van de diensten niet kan aanvaarden moet de Opdrachtgever dit minstens 48u voor het aanvangsuur van de afspraak melden. Afspraken die worden afgezegd minder dan 48 u voor het aanvangsuur zullen worden aangerekend voor het volledige bedrag.

6.8 Opdrachtgever is gehouden kosteloos een volgens de geldende wettelijke normen ingerichte werkplek met telefoon- en internetaansluiting aan de medewerker(s) van AS4 ter beschikking te stellen zodat zij in staat zijn om hun opdracht naar behoren uit te voeren.

6.9 Indien Opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomsten meerwerken aanvraagt dan zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien naar het oordeel van AS4 een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is AS4 gerechtigd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever

vereist is.

6.10 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de werknemers van AS4  die diensten verlenen aan Opdrachtgever op geen enkele manier onderworpen zijn aan de autoriteit van Opdrachtgever, noch zijn werknemers of agenten. Het AS4-personeel blijft te allen tijde onder het hiërarchische gezag, beheer en toezicht van AS4. AS4 of zijn aangestelde is als enige verantwoordelijk voor het aansturen van en toezicht op het AS4-personeel, zelfs wanneer deze hun diensten uitvoeren op het terrein van Opdrachtgever. Overeenkomstig artikel 31,§1, tweede en derde lid van de Belgische wet van 24 juli 1987 betreffende tijdelijke arbeid, uitzendkrachten en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, erkennen de partijen en komen zij overeen dat de door Opdrachtgever gegeven Toegestane Instructies aan het AS4-personeel niet mogen worden geïnterpreteerd als de uitoefening van werkgeversbevoegdheid door Opdrachtgever over de relevante leden van het AS4-personeel. De autoriteit die AS4 heeft over zijn personeel wordt niet aangetast door de Toegestane Instructies. Opdrachtgever zal geen instructies geven aan het AS4-personeel met betrekking tot vakanties, salaris, loopbaanbeheer, noch enige disciplinaire maatregelen nemen ten aanzien van het AS4-personeel. Onder "Toegestane Instructies" wordt verstaan:

1. Algemene richtlijnen en informatie om de juiste uitvoering van de Diensten te garanderen (zoals informatie met betrekking tot de specificaties van de Diensten);

2. Trainingen en instructies verstrekt door Opdrachtgever aan AS4 inclusief maar niet beperkt tot:

i. Het beleid van Opdrachtgever met betrekking tot toegang tot en gebruik van infrastructuur, netwerk- en computerbronnen;

ii. Het beleid van Opdrachtgever met betrekking tot gegevensbescherming en privacy;

iii. Het beleid van Opdrachtgever met betrekking tot beveiliging, veiligheid en gezondheid;

iv. veilig gebruik van apparatuur, producten en andere materialen;

v. instructies met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever, het documenteren en opslaan van gegevens en producten; en

vi. enige andere training of instructies zoals door Opdrachtgever aan AS4 gecommuniceerd.

Artikel 7 Prijs- en betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium van AS4 is exclusief BTW, kilometer- en verplaatsingsvergoeding en andere in het kader van de opdracht gemaakte onkosten.

7.2 Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden. De prestaties worden op maandelijkse basis gefactureerd.

7.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is AS4 bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

7.4 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het vastgestelde bedrag in de overeenkomst, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7.5 AS4 is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is AS4 bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan AS4 uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder AS4 mede begrepen haar werknemers alsook eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.2 AS4 is niet aansprakelijk voor schade aan Opdrachtgever, of zijn klant, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van AS4.

8.3 AS4 is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door grove nalatigheid van AS4.

8.4 AS4 is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 5 voortvloeiende informatieverplichtingen of doordat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 5.2 instaat. Tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van AS4.

8.5 De Opdrachtgever vrijwaart AS4 voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door AS4 aan de Opdrachtgever geleverde diensten.

8.6 AS4 is steeds gemachtigd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door AS4 geleverde diensten berusten bij AS4.

9.2 De Opdrachtgever heeft op de door AS4 geleverde diensten een niet-exclusief gebruiksrecht. Het is de Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AS4 niet toegestaan om de geleverde diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken, te verstrekken aan derden of te verveelvoudigen.

9.3 AS4 behoudt steeds haar onafhankelijkheid ten aanzien van de Opdrachtgever met betrekking tot de door haar verstrekte opleidingen, instructies, documenten, etc.

9.4 AS4 is gerechtigd haar geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. AS4 is tevens gerechtigd om de Opdrachtgever als referentie te gebruiken.

Artikel 10 Duur overeenkomst

10.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd indien niet uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd van de overeenkomst voor bepaalde tijd door Opdrachtgever schriftelijk is meegedeeld dat de overeenkomst niet wordt voortgezet.

10.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

10.3 Alle overige overeenkomsten kunnen niet vroegtijdig worden opgezegd tenzij door een zware fout in hoofde van AS4. Indien de overeenkomst toch vroegtijdig zou worden beëindigd door de Opdrachtgever dan is deze gebonden tot volledige genoegdoening van de Overeenkomst.

10.4 AS4 heeft het recht om de nakoming van alle bestaande opdrachten tussen Opdrachtgever en AS4 op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Waarbij onmiddellijk alle openstaande facturen, resterende projectbedragen en schadevergoedingen onmiddellijk opeisbaar worden. Onverminderd het recht van AS4 om volledige schadeloosstelling te vorderen. Dit indien:

  • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;
  • Opdrachtgever haar activiteiten staakt of liquideert;
  • Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar financiële verplichtingen ten opzichte van AS4 voldoet;
  • Opdrachtgever herhaaldelijk in gebreke blijft met het tijdig nakomen van verplichtingen met betrekking tot de opdracht waardoor AS4 niet in staat is om de opdracht naar behoren uit te voeren;
  • Opdrachtgever of een van zijn medewerkers ongepast gedrag ten opzichte van een van de medewerkers van AS4 vertoont.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten met betrekking tot de diensten of prestaties van AS4, indien de Opdrachtgever van oordeel is of blijft dat AS4 de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd; moeten binnen de acht dagen na het leveren ervan per aangetekende brief medegedeeld te worden.

11.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten wegens klachten als in artikel 11.1 bedoeld.

11.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van AS4 terecht protesteert, is AS4 bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven. Ook elke klacht nopens eventuele onjuistheden in de orderbevestigingen of facturen van AS4 dient, op straffe van verval, door de Opdrachtgever schriftelijk te worden medegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur en dit eveneens per aangetekend schrijven.

11.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft geprotesteerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geprotesteerd of binnen die termijn had kunnen protesteren.

Artikel 12 Debiteurenbeheer

12.1 De facturen van AS4 zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder korting. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekende bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125 euro. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar alsook het resterende projectbedrag zoals overeengekomen in de overeenkomst. Bij wanbetaling kan AS4, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn, ten laste van de Opdrachtgever de verbreking van de overeenkomst vaststellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Het indienen van een al dan niet

gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering van diensten, schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever.

12.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningskosten die AS4 maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 13 Verbod tot afwerving

13.1 De Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van AS4 niet bevoegd tijdens de uitvoering van de opdracht, of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van AS4 in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

13.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 13.1 is de Opdrachtgever ten gunste van AS4 een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare schade- en opleidingsvergoeding verschuldigd en dit ten bedrage van 1 bruto jaarloon van de betrokken werknemer, onverminderd het recht van AS4 om volledige schadeloosstelling en/of stopzetting der overtreding te vorderen.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van overmacht is AS4 naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Alle rechtsverhoudingen tussen AS4 en de Opdrachtgever worden beheerst door Belgisch recht.

15.2 Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst tussen AS4 en de Opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel van AS4 is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.