AS4

Privacy

Versie 2018-1, laatste update: 24/05/2018

 

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van AS4 ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van onze dienstverlening en de marketing van deze diensten.

 

II. Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: AS4 , met maatschappelijke zetel te Waterstaat 4, 9160 Lokeren, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0645.501.049 (hierna AS4 ). 

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de websites www.as4.be en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze website) vermelde emailadressen verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1.   AS4 leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”  en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

 

1.2. AS4 stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is AS4 . 

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die u ons (en eventuele derde partijen) meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie.
  Uw IP-adres (anoniem), het type en de versie van uw navigatiesysteem, uw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan AS4 beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen AS4 in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.

  Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. Meer informatie over hoe zij derde partijen informatie verzamelen vindt u in hun privacy beleid. (Privacybeleid Google Analytics)

  Wanneer uit de analyses op onze websites zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave uw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.
   
 • Categorie 2: vrijwillig meegedeelde informatie via ingevulde formulieren op onze website, contact met een AS4 collega of via klik-gedrag in onze nieuwsbrieven.
  • Naam en voornaam;
  • Functietitel;
  • E-mailadres (werk);
  • Gsm-nummer (werk);
  • Werk gerelateerde elektronische communicatie met onze collega's;
  • Interesses op basis van aangeklikte linken in onze nieuwsbrieven;
  • Ingevulde formulieren vanop onze website.
    
 • Categorie 3: via cookies: zie artikel 8

2.2. AS4 kan gegevens van u (uw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

 • door gebruik van cookies (zie artikel 8);
 • tijdens het nalaten van gegevens op- , en het gebruik van onze website (vb. contactformulier, inschrijvingsformulier, sollicitatieformulier of downloadformulier). De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief.
 • door afgifte van een visitekaartje of andere registratie op om het even welk event of via een persoonlijk contact.

2.3. Onze websites maken ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door AS4 en uitsluitend gedurende en na uw bezoek aan de websites. Het gaat om:

 • het TCP/IP adres
 • het type en de versie van uw navigatiesysteem
 • de laatst bezochte internet pagina.

 

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

AS4 zal uw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze websites en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van AS4 om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het toezenden van nieuwsbrieven inzake open opleidingen, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang. Deze communicatie is steeds werk gerelateerd, zal tijdens de werkuren gebeuren en heeft nooit als doel om de privésfeer aan te tasten;
 • Categorie 3: daar wij u steeds op de hoogte willen houden van onze dienstverlening, kan ons salesteam u tijdens de werkuren op uw bedrijfsnummer of bedrijfsmail contacteren met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang;
 • Categorie 4: de uitvoering van de bestelde AS4 diensten waar u in de hoedanigheid van uw functie binnen het bedrijf voor gecontacteerd moet worden, met als rechtsgrond het verstrekken van diensten die door u of uw bedrijf gevraagd werden. Daar wij een dienstverlenend bedrijf zijn, is communicatie enorm belangrijk. Onze elektronische communicatie wordt steeds bijgehouden in de mailbox van uw dossierverantwoordelijke aan uw dossier werkt of in ons CRM systeem.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing:

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij AS4 hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).  

U kan nieuwsbrieven van AS4 ontvangen of gecontacteerd worden als u in het verleden contact met ons heeft opgenomen, uw gegevens heeft achtergelaten op onze website of door contact met onze salesploeg waarbij uw werk gerelateerde gegevens werden doorgegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal, kan AS4 uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot AS4 , haar producten en/of diensten. AS4 kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door AS4 bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar info@as4.be

 

3.3.Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van AS4, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien AS4 failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van AS4 .

AS4 zal in redelijkheid proberen om u vooraf  op de hoogte te brengen  dat AS4 uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

AS4 zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande, expliciete toestemming.

 

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat AS4 uw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. AS4 zal in redelijkheid proberen u vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen u en  AS4 .

 

Uw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot u zich daarvoor uitschrijft of maximum 3 jaar als we merken dat u geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze website of direct marketing.
 

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat AS4 van uw persoonsgegevens maakt.

 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan AS4. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet of onvolledig uitvoerbaar zijn en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan AS4 . U mag ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6. Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:

Onze websites en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze websites en nieuwsbrieven. u beschikt over het recht om u te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om u te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die u ontvangt via ons mailprogramma kan u zich op ieder moment uitschrijven. Om u te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan u uw rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

 

5.7. Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@as4.be, per post naar AS4 , Waterstaat 4, 9160 Lokeren (België) of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website en het verzoek op het betreffende mailadres te bevestigen. We doen er alles aan om uw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op uw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.

 

5.8.Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.
 

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. AS4 heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2. In geen geval kan AS4 aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen u ook graag verwittigen dat onze websites links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die AS4 niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door AS4 en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

6.3. U dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. u bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

 

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 

Artikel 8 - Cookies

8.1.  Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van AS4 of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze websites onthouden.

 

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze websites. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren. Wij gebruiken niet het type cookies waarvoor u akkoord dient te geven op onze website.

 

8.3.  Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

Onze website kan gebruik maken van volgende cookies:

 

A.    First – party en third – party cookies

 

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via een van onze websites die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

 

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, LinkedIn, Twitter en Facebook).
Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

B.    Functionele en niet-functionele cookies

 

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze websites naar behoren functioneren (b.v. cookies voor registratie, taalvoorkeuren, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

 

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze websites. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

 

Soorten niet-functionele cookies

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze websites u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google en Hotjar)

 

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u op onze websites een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan uw IP-adres herkennen wanneer u een pagina van onze websites wilt delen.

 

C.    Permanente en Sessie cookies

 

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker een van onze websites bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

 

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u uw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

 

Functionele Cookies

Naam: laravel_session
Doel: Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker: gebruikt voor taal instellingen.
Duur: 1 uur
Domein: as4.be

 

Niet-functionele cookies

Naam: __cfduid
Doel: zie https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-
Duur: 286 dagen
Domein: .cloudflare.com

 

Naam: _ga
Doel: zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage (om gebruikers te onderscheiden.)
Duur: 2 jaar
Domein: .as4.be

 

Mogelijke Third-party cookies

 

Naam: _ga, _gat en _gid
Herkomst: Google Analytics
Functie: Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van de website te meten via Google Analytics.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van de cookie _ga is 2 jaar, 10 minuten voor de cookie _gat en 1 dag voor de cookie _gid. Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy Policy Google

 

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Herkomst: Facebook
Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op facebook. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Facebook deelt geen informatie met derden. Privacy Policy Facebook

 

Naam: guest_id, twid, muc
Herkomst: Twitter
Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op twitter. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Twitter deelt geen informatie met derden. Privacy Policy Twitter

 

8.4.  Uw toestemming:

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot (bepaalde delen van) onze websites. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

U kan uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

8.5   Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er graag op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

•     Cookie instellingen in Internet Explorer
•     Cookie instellingen FireFox
•     Cookie instellingen Chrome 
•     Cookie instellingen Safari

 

8.6  Cookies verwijderen

Microsoft Edge: Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)
 
Chrome: Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kan ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd'.
 
Firefox: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kan u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kan ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor 'Alles'.
 
Safari: Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.
 
Internet Explorer: Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenaan. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘browsegeschiedenis verwijderen’. Nu kan u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

  

Artikel 10 - Aanvaarding

Door onze websites te bezoeken, bij het invullen van onze formulieren en ten laatste op het ogenblik van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat AS4 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@as4.be , per post naar AS4 ,  Waterstaat 4, 9160 Lokeren (België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de websites.